Đường dẫn truy cập của người dùng

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:07:03 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:07:03

PathĐếm
http://gostats.vn/ 1137.9%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 310.3%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?page=2&id=471105 → http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 → http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=471105 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ [2] 26.9%
http://gostats.vn/info.xml?id=1 → http://gostats.vn/ 13.4%
http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ [2] → http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 13.4%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 → http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=471105 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ [2] 13.4%
http://c4.gostats.vn/hits.xml?id=365729 → http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=365729 → http://c4.gostats.vn/hits.xml?id=365729 [2] 13.4%
http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=471105 13.4%
http://gostats.vn/ → http://monster.gostats.vn/code.xml?id=507538&counter_id=3 → http://monster.gostats.vn/code.xml?id=507538 [2] → http://monster.gostats.vn/edit.xml → http://monster.gostats.vn/edit.xml?id=507538 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/add_site.xml → http://gostats.vn/ [3] 13.4%
http://gostats.vn/last_guests.xml?id=712236&date=2016 13.4%
http://gostats.vn/top.xml?id=11 → http://gostats.vn/top.xml → http://gostats.vn/top.xml?id=10 → http://gostats.vn/top.xml → http://gostats.vn/ 13.4%
http://gostats.vn/signup.xml [3] → http://gostats.vn/searchphrases.xml?page=4&id=712236&date=20100114 13.4%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 → http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=471105 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ [3] → http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 13.4%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 → http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?page=3&id=471105 → http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?page=2&id=471105 → http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 → http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=471105 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=471105 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ [2] 13.4%
http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ [2] 13.4%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 → http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=471105 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ → http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 → http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=471105 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ → http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=471105 [3] → http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=471105 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ [2] 13.4%
 
Advertise with GoStats