Đường dẫn truy cập của người dùng

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 14:17:27 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:17:28

PathĐếm
http://gostats.vn/ 2045.5%
http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=392155 [2] 49.1%
http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=392155 24.5%
http://gostats.vn/ [2] 24.5%
http://gostats.vn/ → http://gostats.vn/advertising.xml → http://gostats.vn/ 12.3%
http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263 → http://gostats.vn/summary.xml?id=750263 → http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263 [2] → http://gostats.vn/last_guests.xml?page=2&id=750263 → http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263 [2] → http://gostats.vn/summary.xml?id=750263 → http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263 → http://gostats.vn/summary.xml?id=750263 [2] 12.3%
http://c5.gostats.vn/last_guests.xml?page=2&id=1062974 → http://c5.gostats.vn/last_guests.xml?id=1062974 → http://c5.gostats.vn/summary.xml?id=1062974 → http://gostats.vn/my_sites.xml [2] 12.3%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=491872&group_by=hosts 12.3%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=488923 [2] 12.3%
http://gostats.vn/multiple_sites.xml [2] 12.3%
http://gostats.vn/ip_addrs.xml?id=748800 [2] → http://gostats.vn/advertising.xml → http://gostats.vn/ip_addrs.xml?id=748800 12.3%
http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263 [2] 12.3%
http://gostats.vn/ → http://gostats.vn/signup.xml → http://gostats.vn/ [2] 12.3%
http://gostats.vn/ [2] → http://gostats.vn/signup.xml → http://gostats.vn/ 12.3%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=491872&group_by=hosts [2] → http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=491872 → http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=491872 → http://gostats.vn/my_sites.xml → http://gostats.vn/ [2] 12.3%
http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=491872&group_by=hosts [3] 12.3%
http://gostats.vn/summary.xml?id=750263 → http://gostats.vn/last_guests.xml?page=2&id=750263 → http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263 [2] 12.3%
http://gostats.vn/ [3] 12.3%
http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=392155 [3] 12.3%
http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=392155 [8] 12.3%
 
Advertise with GoStats