Những người vừa truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Sat, 30 Apr 2016
 • Vietnam
  Vietnam, 115.73.22.18AS7552 Viettel Corporation
  Client:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 51 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://thaihoait.com/
  Path:
  • 13:48:02 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=407174
  • 13:47:56 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=407174
  • 13:47:52 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 13:47:48 — http://gostats.vn/
  • 13:47:36 — http://gostats.vn/login.xml
  • 13:47:27 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 113.185.15.207AS45899 VNPT Corp
  Client:
  iOS (320x568x32)
  Safari 6.011 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://www.thegioikhoacua.com.vn/
  Path:
  • 13:44:25 — http://gostats.vn/
 • United States
  United States, 204.79.180.19AS62540 Drake Holdings LLC
  Client:
  Win7 (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: Yes, Java: No)
  Path:
  • 13:36:17 — http://gostats.vn/searchphrases.xml?id=712236&date=20080517
 • Vietnam
  Vietnam, 113.22.12.196AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology
  Client:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  Google
  Path:
  • 13:36:12 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 14.188.35.136AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 45.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  Path:
  • 13:36:04 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 13:35:21 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 13:35:17 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 13:35:14 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 13:35:11 — http://gostats.vn/
  • 13:29:28 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 13:29:25 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
 • Asia/Pacific Region
  Asia/Pacific Region, 66.249.82.82AS15169 Google Inc.
  Client:
  Android (480x854x32)
  Chrome 50.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://phongtinhcung.com/tranh-minh-hoa-ngon-tinh-part-3/
  Path:
  • 13:30:33 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 14.188.35.136AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 45.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  Path:
  • 12:34:14 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 12:34:11 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
 • Vietnam
  Vietnam, 14.188.35.136AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 45.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  Path:
  • 12:14:58 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 12:14:55 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 12:13:09 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 12:12:12 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 12:12:10 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 12:12:06 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 12:11:53 — http://gostats.vn/
  • 12:04:29 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 12:04:26 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 12:04:25 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 12:02:05 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 12:02:01 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 12:00:03 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:59:59 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:58:50 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:53:56 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:53:52 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:53:48 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 11:53:46 — http://gostats.vn/
  • 11:51:42 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:51:40 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 11:51:30 — http://gostats.vn/
  • 11:49:32 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:49:29 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:48:53 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:48:50 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:47:15 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:47:13 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:34:43 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:34:41 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:34:36 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 11:34:34 — http://gostats.vn/
  • 11:33:34 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:31:23 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:31:20 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:31:16 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 11:31:14 — http://gostats.vn/
  • 11:29:21 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:29:19 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:26:04 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:25:46 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:25:41 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 11:25:33 — http://gostats.vn/
  • 11:13:55 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 11:10:12 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 11:10:08 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
 • Vietnam
  Vietnam, 14.188.110.104AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Chrome 51 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://gostats.vn/signup.xml?accountTypeId=1
  Path:
  • 12:10:02 — http://gostats.vn/login.xml
  • 12:09:55 — http://gostats.vn/
  • 12:09:51 — http://gostats.vn/signup.xml?accountTypeId=1
  • 12:09:41 — http://gostats.vn/signup.xml
 • Asia/Pacific Region
  Asia/Pacific Region, 66.249.82.82AS15169 Google Inc.
  Client:
  Android (360x640x32)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=411931
  Path:
  • 11:56:31 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=411931
  • 11:56:23 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?page=2&id=411931
  • 11:55:57 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=411931
 • Asia/Pacific Region
  Asia/Pacific Region, 66.249.82.82AS15169 Google Inc.
  Client:
  Android (360x640x32)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=411931
  Path:
  • 11:36:16 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=411931
  • 11:36:11 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=411931
  • 11:36:06 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 11:36:02 — http://gostats.vn/support.xml
  • 11:35:41 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 11:35:34 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=396509
  • 11:35:28 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 11:35:24 — http://gostats.vn/support.xml
  • 11:35:02 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=411931
  • 11:33:55 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 11:33:54 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=411931
  • 11:33:05 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=411931
 • Vietnam
  Vietnam, 14.188.0.209AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Chrome 51 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://gostats.vn/
  Path:
  • 11:07:17 — http://gostats.vn/signup.xml?accountTypeId=1
  • 11:05:22 — http://gostats.vn/signup.xml
  • 11:04:44 — http://gostats.vn/signup.xml
  • 11:04:06 — http://gostats.vn/signup.xml
  • 11:03:24 — http://gostats.vn/signup.xml
  • 11:02:33 — http://gostats.vn/signup.xml
  • 11:00:52 — http://gostats.vn/signup.xml
 • Asia/Pacific Region
  Asia/Pacific Region, 66.249.82.85AS15169 Google Inc.
  Client:
  Android (360x640x32)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=396509
  Path:
  • 11:04:26 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=411931
  • 11:04:17 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=411931
  • 11:01:44 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 11:01:02 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
 • Vietnam
  Vietnam, 14.188.0.209AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Chrome 51 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://www.citdbentre.edu.v...ot-so-tien-ich-cho-google-site
  Path:
  • 10:35:34 — http://gostats.vn/
  • 10:32:05 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 171.249.82.83AS7552 Viettel Corporation
  Client:
  Win7 (1920x1080x24)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://c5.gostats.vn/referrers.xml?id=1069914
  Path:
  • 10:28:06 — http://c5.gostats.vn/summary.xml?id=1069914&date=20160430
 • Vietnam
  Vietnam, 116.109.189.188AS24086 Viettel Corporation
  Client:
  iOS (320x568x32)
  Safari 6.011 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  Google
  Path:
  • 10:14:27 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 171.233.218.34AS7552 Viettel Corporation
  Client:
  WinXP (1280x800x24)
  Chrome 51 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://c5.gostats.vn/code.xml?id=1068588
  Path:
  • 10:13:41 — http://c5.gostats.vn/code.xml?id=1068588&counter_id=4
 
Advertise with GoStats